Wouda & Joosten advocatuur
 

Algemene voorwaarden Wouda & Joosten Advocatuur

 

1.   Toepasselijkheid

Het kantoor Wouda & Joosten Advocatuur, hierna te noemen "het kantoor" is een samenwerkingsverband van onder een gemeenschappelijke naam, zelfstandig werkende advocaten. Onder Wouda & Joosten Advocatuur worden zowel deze zelfstandig werkende advocaten als het samenwerkingsverband verstaan.

Deze voorwaarden zijn toepassing op alle aan Wouda & Joosten Advocatuur, hierna te noemen "het kantoor", verstrekte opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever.

Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

2.   Inschakeling derden

Indien het kantoor dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich bij het verrichten van uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden of een deel ervan te laten uitvoeren door derden (waaronder - doch niet beperkt tot - deurwaarders en deskundigen). Bij de inschakeling van derden zal de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen.

3.   Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het te betalen eigen risico.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt uitbetaald geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het voor de uitvoering van desbetreffende opdracht betaalde honorarium met een maximum van € 100.000,--.

Ingeval de door het kantoor in het kader van de werkzaamheden ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken is het kantoor c.q. de behandelend advocaat gerechtigd om zonder overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of- uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4.   Honorering en kosten

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het overeengekomen honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeelde uurtarief, vermeerderd met een percentage van 6% uit hoofde van door het kantoor bij de opdrachtgever in rekening te brengen bureaukosten. Over het aldus verkregen bedrag zal BTW worden berekend.

Náást het honorarium zal het kantoor verschotten en andere kosten die de werkzaamheden met zich mee brengen aan de opdrachtgever doorberekenen.
De verschotten bestaan uit de werkelijk door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen en uittreksels). Verschotten dienen altijd vooraf te worden voldaan op straffe van niet- ontvankelijkheid.

Diegene(n) die de door het kantoor verstrekte opdrachtbevestiging namens de opdrachtgever heeft/ hebben ondertekend is met de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de door het kantoor aan opdrachtgever te verzenden facturen.

Behoudens voor zover uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak worden honorarium en kosten door middel van tussentijdse declaraties aan de opdrachtgever in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat aan de opdrachtgever op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte (on)kosten. Een tussentijdse declaratie of een einddeclaratie gaat altijd vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeengekomen.

In de zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde beginsel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

5.   Voorschot

Het kantoor kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen in verband met honoraria en verschotten die hij/zij verschuldigd zal worden of onkosten die voor hem/haar moeten worden gemaakt, alvorens het kantoor met de opgedragen werkzaamheden zal aanvangen of deze door hem/haar zullen worden voortgezet. Eventueel betaalde voorschoten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

6.   Betaling

Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Declaraties van zijn na verloop van 10 dagen na factuurdatum opeisbaar. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt dan is het kantoor onmiddellijk gerechtigd om uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van het kantoor c.q. de behandeld advocaat zal leiden. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en het kantoor tot incasso overgaat, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten (conform rapport voorwerk II ) verschuldigd.

7.   Klachten

In geval van een klacht over de verrichte dienstverlening kan de opdrachtgever klagen bij de behandelend advocaat. Indien dat voor klager niet tot een genoegzame oplossing leidt, wordt op diens verzoek door het kantoor een externe advocaat aangewezen om als klachtfunctionaris op te treden, de klacht te onderzoeken en zo nodig te bemiddelen. Voor zover een klager zich direct wenst te wenden tot een externe klachtfunctionaris, kan hij dit kenbaar maken. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtgever én het kantoor wenselijk is, wordt de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard op het geschil en zal het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

8.   Archivering

Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen originele aan de opdrachtgever toebehorende stukken uiterlijk na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden aangeboden. De opdrachtgever ontvangt een afschrift van alle relevante door het kantoor verzonden (proces)stukken en/of correspondentie. De originele processtukken blijven gedurende een periode van vijf jaar na sluiting van het dossier in bewaring van het kantoor. Daarna heeft het kantoor het recht het dossier te vernietigen.

9.   Tevredenheid

Het kantoor streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit en tot volle tevredenheid van zijn opdrachtgevers. In verband daarmee kan het kantoor bij de sluiting van ieder dossier vragen om de medewerking van opdrachtgevers aan een kantoorevaluatie. Door middel van een antwoordformulier wordt dan aan de opdrachtgever de gelegenheid geboden zijn of haar ervaringen schriftelijk kenbaar te maken.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen - naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure - worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 
wat doet een advocaat